บริษัท บิสซิเนสเซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

พิมพ์

 

หลักสูตร  การทำงานเป็นทีม  Team Work  

 

            การจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้  เป็นหลักสูตรที่ วิทยากรเป็นผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  โดยใช้ เกมส์ และบทบาทสมมุติ  พร้อมทั้งกิจกรรม  Walk  Rally ที่เสริมสร้างประสบการณ์ตรงสร้างการเรียนรู้ โดยการแข่งขันของกลุ่ม  ซึ่งเป็นเทคนิค หรือวิธีการจัดอบรม สัมมนา  อีกวิธีหนึ่งที่นำเนื้อหาวิชาการมาผสมประสานหลายกิจกรรมเข้าด้วยกัน  
            บทสรุป ของการจัดกิจกรรม Walk  Rally  จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน  รู้จักตัวเอง  รู้จักเพื่อนร่วมงาน  รู้จักองค์กร  นำมาซึ่งความหมายของทีม  องค์ประกอบของทีม และทีมงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเกิดขึ้นได้ด้วยหัวใจของสมาชิก  และยังสะท้อนพฤติกรรมของบุคคลและทีมงาน ชี้ให้เห็นพฤติกรรมที่ควรส่งเสริมหรือแก้ไข  ปรับปรุง  และเสริมสร้างวัฒนธรรม  ของการทำงานเป็นทีม  และสะท้อนถึงปัญหาและอุปสรรคของการทำงานเป็นทีมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  ก่อให้เกิดความรักในหมู่คณะ  เสริมสร้างจิตสำนึกรัก ห่วงแหน  ปกป้ององค์กร  ครอบครัว  และตนเอง ปรับทัศนคติเป็นบวก  สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  พร้อมที่จะก้าวต่อไป สู่การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ให้มีสมรรถนะ ( Competency )  ให้สอดคล้องกับ   Core-competency    ขององค์กร    เพื่อให้เป็นยอดคน  ( ทุนมนุษย์ ) ที่องค์กรต้องการ  ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้


จำนวนวันที่จัด                               1  วัน 
สถานที่                                              ตามความเหมาะสม
วัน  เวลา                                            ตามความเหมาะสม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม                             จำนวน  60 ท่าน ขึ้นไป
กลุ่มเป้าหมาย                                 บุคลากร บริษัท จำกัด
วัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรม     1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การทำงานเป็นทีม  สร้างความสามัคคี ความผูกพัน

                                                            และการมีส่วนร่วมของพนักงาน  ต่อความสำเร็จขององค์กร
                                                            2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเสริมสร้างวุฒิภาวะ การทำงานเป็นทีม
                                                            3. เสริมสร้างจิตสำนึกรักองค์กร  ครอบครัว  และสังคม
ลักษณะการฝึกอบรม              สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วยการบรรยาย อภิปรายและกิจกรรมกลุ่ม สันทนาการ(Walk  Rally)

                                                     และร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้  ตลอดหลักสูตร
การประเมินผล                         สังเกตจากพฤติกรรม และใช้แบบประเมินผลฝึกอบรม
วิทยากร                                     อาจารย์ณัฐปคัลภ์   กล้าหาญ  ผู้อำนวยการหลักสูตร 

Add comment


Security code Refresh

ลูกค้าที่ใช้บริการ TRAINING SERVICE

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
บจก.อิเตอร์เว็ท (ไทยแลนด์)
โรงแรม รอยัลปริ้นเซส โคราช
บจก.ซีเมนต์ไทยการตลาด (เขตภาคอีสาน)
สนง.หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
บจก.สงวนวงศ์อตุสาหกรรม
บจก.ทาคาฮาชิ โคราช
บจก.ไดชิน กรุ๊ป, กลุ่มบริษัทต้องบุญ
โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
บจก.เค ที เอ็ม สตีล
บจก.บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็ก
บจก.สตาร์เวลล์ บิซิเนส
สนง.สถิตินครราชสีมา
สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
ขนส่งจังหวัดนครราสีมา
บจก.แม็กนีเคว็นช์
บจ.ทรีโอพลาสติก
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี
วิทยาลัยการอาชีพพล
บจ.ทรีโอ พลาสติก จำกัด
บจก.ราชสีมา ไอที
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ลูกค้าที่ใช้บริการ OUTSOURCES

บจก.รับเบอร์รอน เทคโนโลยี คอร์เปอเรชั่น
บจก.เทคโนเปีย (ไทยแลนด์)
บจก.ทรีโอพลาสติก
บจก.เอ็ม เอ็ม ไอ พรีซิชั่น แอสเซมบลิ
บจก.โคราชเคนกิ (K2)
บจก.บลิเลี่ยน เมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์)
บจก.ยูโรเปี้ยนฟูดส์
บจก.ที ที เอส พลาสติก
บจก.กรุงเทพคลังกระดาษ
บจก.ยูไนเต็ด ออนเนสตี้ เมกเกอร์
บจก.ไฮส์-พี (ไทยแลนด์)
บจก.ไชน่า ไฟน์เบงคิง เทคโนโลยี
บจก.โคราชเดนกิ (K1)
บจก.JVC (ประเทศไทย) จำกัด
บจก.โจโฮคุ (ประเทศไทย) จำกัด
บจก.ที ที เทคโนพลาส (ไทยทอยเก่า)
บจก.คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ลูกค้าที่ใช้บริการปรึกษาแนะนำ (Consultant)